Algemene Voorwaarden Van Gijssel Mediation

Artikel 1, Algemeen:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij of partijen die de opdracht geven;
b) Opdrachtnemer: de rechtsgeldig gevolmachtigde vertegenwoordiger van Van Gijssel Mediation
en/of door Van Gijssel Mediation ingeschakelde derde.
Artikel 2, Algemene bepalingen:
2.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op:
- alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes;
- de met Opdrachtnemer tot stand gekomen schriftelijke of mondelinge overeenkomst
met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden;
- de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden
overeengekomen. Voor zover deze afwijkingen niet in de plaats treden van de bepalingen van
deze voorwaarden, worden zij geacht deze algemene voorwaarden aan te vullen.
2.3 Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd
op de website www.zaanstadmediation.nl c.q. de versie die gold ten tijde van de offerte
en/of het totstandkomen van de mediationovereenkomst.
2.4 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Artikel 3, NMI voorschriften:
3.1 Alle mediations die door Opdrachtnemer worden gefaciliteerd, worden gevoerd in
overeenstemming met het reglement van de Mediators federatie Nederland (MfN). In
geval van een eventuele aanpassing van het MfN reglement behoudt Opdrachtnemer zich het
recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de
bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij
de lopende mediations zal zenden.
3.2 Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle
betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle
betrokkenen tevens akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Artikel 4, Hulppersonen:
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in
te schakelen en/of de opdracht uit te besteden, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt
genomen.
Artikel 5, Weigering, annulering:
5.1 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation te weigeren.
Voorts kunnen Opdrachtnemer en/of de door haar voorgedragen mediator zich te allen tijde
terugtrekken uit een lopende mediationprocedure, zonder daartoe tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval steeds zoveel
mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.
5.2 Indien een afspraak met de mediator door Opdrachtgever niet 24 uur van tevoren is
afgezegd, kunnen de uren en de werkelijk gemaakte kosten volledig in rekening gebracht. Dit
ter beoordeling aan de Opdrachtnemer.
Artikel 6, Aansprakelijkheid:
6.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor
enige schade die Opdrachtgever of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of
nalaten van de Opdrachtnemer of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde
derden.
6.2 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer per gebeurtenis of reeks
van gebeurtenissen, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de
Opdrachtgever aan honorarium voor de uitvoering van de overeenkomst aan
Opdrachtnemer verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade,
waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden is
verhinderd om een overeenkomst uit te voeren, kan Opdrachtnemer naar haar keuze de
uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer
ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
6.4 Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht
is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling
behoeft te worden genomen en de Opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de
(deel)overeenkomst te hebben goedgekeurd.
6.5 De Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig
dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer te
melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in
aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante
verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis
plaatsvond.
Artikel 7, Vrijwaring:
7.1 De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor de schade die
Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven
door de Opdrachtgever of haar werknemers van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden en/of de overeenkomst.
7.2 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle rechtsvorderingen van derden die
verband houden met een schending door de Opdrachtgever of derden die onder haar
verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de algemene
voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer en
alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens
een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig
wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Opdrachtnemer zal in dat geval door de
Opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten en schaden, die voor
Opdrachtnemer en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de
volledige juridische kosten.
Artikel 8, Betaling:
8.1 De betaling van facturen van Opdrachtnemer dient, tenzij anders overeengekomen, zonder
enige inhouding of korting, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
8.2 In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van
rechtswege in verzuim en is zij –onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van
verbintenissen- met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van
1,5% per maand, een gedeelte van de maand daaronder begrepen. Opdrachtnemer is voorts
gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met
een minimum van € 40,00 onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te
vorderen.
8.3 Indien is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere
termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar is.
8.4 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt in eerste instantie in mindering op de
verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die
het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever aangeeft, dat de betaling betrekking
heeft op een latere factuur.
8.5 Verrekening door de Opdrachtgever van een schuld uit deze overeenkomst met een
vordering die zij op Opdrachtnemer meent te hebben, is uitgesloten.
8.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zekerheid van een betaling te vragen dan wel
(gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de
gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8.7 Indien niet de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota is ontvangen, is
Opdrachtnemer gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te
schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
8.8 Partijen in een mediation zijn, als individuele Opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming van de (betalings)verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst c.q.
opdracht, onverminderd hetgeen partijen onderling overeenkomen.
Artikel 9, Intellectueel eigendom:
9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Opdrachtnemer
uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten,
merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
9.2 Niets uit de door Opdrachtnemer uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag op
enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
9.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van
intellectuele eigendom uit de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde werken te
verwijderen of te wijzigen.
Artikel 10, Geen getuigenverklaring, verschoningsrecht:
10.1 Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Opdrachtnemer en
de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader
van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Opdrachtnemer er niet voor
instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van
een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te
leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen
beroepen.
Artikel 11, Slotbepalingen:
11.1 Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de
nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van
partijen zoveel mogelijk benaderen.
11.2 Indien door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht
alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.
11.3 Opdrachtnemer is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene
voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon,
in welk geval zij de Opdrachtgever tijdig zal informeren.
11.4 De administratie van Opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door
de Opdrachtgever verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Opdrachtnemer
verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever erkennen dat elektronische
communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.
11.5 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de algemene voorwaarden en de met de
Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever die niet in der minne
kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de
Rechtbank in het Arrondissement Noord-Holland, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om
de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.